OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sme si vedomí svojich práv, ktoré v paragrafe 19 až paragrafe 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Berieme na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi.

Klienti a rodičia neplnoletých osôb týmto súhlasia s tým, že prevádzkovateľ UNITY gym s.r.o.. (ďalej UNITY) poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia lekcií a kurzov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú dobrovoľne.

Klienti a rodičia súhlasia s použitím a zverejňovaním fotografií zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastňujúcich sa na verejných akciách UNITY na:

 • webovej a facebookovej stránke UNITY
 • reklamné a iné propagačné účely UNITY
 • Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov klientov spoločnosti UNITY gym s.r.o.. ako prevádzkovateľa UNITY gym s.r.o.. (ďalej len UNITY), so sídlom Piaristická 269/36 91101 Trenčín  IČO: 55 289 681.
 • Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti UNITY gym s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti UNITY gym s.r.o. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti UNITY gym s.r.o..
 • SpoločnosťUNITY gym s.r.o. má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online registrácie, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko klienta/rodiča
  • meno a priezvisko dieťaťa
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • IP adresa,
  • údaje o vyhľadávaní na internete,
  • lokalizácia,
  • údaj o koncovom zariadení,
  • údaje o sociálnych médiách.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Spoločnosť UNITY gym s.r.o.. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť UNITY gym s.r.o.. s jej zákazníkom,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti UNITY gym s.r.o.. a službách, ktoré im spoločnosť UNITY gym s.r.o.. poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti UNITY gym s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov),
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosťUNITY gym s.r.o. z právnych predpisov

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracováva spoločnosťUNITY gym s.r.o..

 • Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnostiUNITY gym s.r.o.. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
 • Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťouUNITY gym s.r.o.. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

DOBA A MIESTO UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SpoločnosťUNITY gym s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 • Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť UNITY gym s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 1 roka odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťouUNITY gym s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 • V prípade, že zákazník udelí spoločnosti UNITY gym s.r.o.. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť UNITY gym s.r.o.. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 • Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 • Osobné údaje zákazníkov spoločnostiUNITY gym s.r.o.. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

PRÍSTUP TRETÍCH OSÔB K OSOBNÝM ÚDAJOM

 • K osobným údajom zákazníkov spoločnosti UNITY gym s.r.o.. môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti UNITY gym s.r.o… Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 • K osobným údajom zákazníkov spoločnosť UNITY gym s.r.o.. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti UNITY gym s.r.o. voči oprávnenej osobe.

PRÁVA ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI UNITY gym s.r.o..

Zákazníci spoločnosti UNITY gym s.r.o.. majú nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník si môže od spoločnosti UNITY gym s.r.o.. vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti UNITY gym s.r.o.),
 • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
 • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť UNITY gym s.r.o.. nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť UNITY gym s.r.o.. o vymazanie jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou UNITY gym s.r.o.),
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť UNITY gym s.r.o. o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť UNITY gym s.r.o.. preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť UNITY gym s.r.o.. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať).

Zákazníci spoločnosti UNITY gym s.r.o.. majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti UNITY gym s.r.o.. za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu UNITY gym s.r.o., Piaristická 269/36 91101 Trenčín, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu info@unitygym.sk. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť UNITY gym s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

V prípade, že zákazníci spoločnosti UNITY gym s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania ich osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU (NA MARKETINGOVÉ ÚČELY)

 • Spoločnosť UNITY gym s.r.o.využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť UNITY gym s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti UNITY gym s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Spoločnosť UNITY gym s.r.o.spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou UNITY gym s.r.o.a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť UNITY gym s.r.o.spracovávať predmetné osobné údaje a bezodkladne ich likviduje.

KONTAKTUJTE NÁS

 • V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť UNITY gym s.r.o.. elektronicky na emailovú adresu: info@unitygym.sk alebo písomne na adrese: UNITY gym s.r.o.., Piaristická 269/36 91101 Trenčíná.
 • Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti UNITY gym s.r.o.., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.